top of page

Privacystatement Schoonmaakbedrijf Breda B.V.

Wij weten hoe zeer onze opdrachtgevers en bezoekers belang hechten aan privacy. Daarom is deze privacy statement opgesteld, om u te laten weten welke gegevens wij verzamelen, waarvoor wij deze gegevens gebruiken, hoelang we de gegevens bewaren en wat uw rechten zijn.

 

Verzamelen en verwerken van persoonsgegevens

 

Wij verzamelen en verwerken uw persoonsgegevens voor het uitvoeren van de overeenkomst die wij met u hebben, om u te informeren over onze producten en/ of diensten en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Daarnaast verzamelen wij uw persoonsgegevens om eventuele vragen en/of verzoeken van u te beantwoorden.

 

Persoonsgegevens

 

Wij verzamelen gegevens die u aan ons verstrekt. Denk hierbij aan de naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, email, geslacht, geboortedatum van de betrokkene, bedrijf of organisatie.

Met wie delen wij persoonsgegevens?

 

Voor het uitvoeren van de opdracht en/of diensten van ons bedrijf, delen wij indien nodig (een gedeelte van) uw persoonsgegevens met onder andere de partijen noodzakelijk voor de dienstverlening.

 

Naast het delen van gegevens met deze partijen, kan de wet ons verplichten om gegevens te delen met de Belastingdienst, met Justitie, in het kader van gerechtelijke procedures of met andere overheidsinstellingen.

 

Wij delen uw persoonsgegevens niet met partijen buiten de Europese Economische Ruimte.

 

Bewaren persoonsgegevens

 

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw persoonsgegevens worden verzameld en conform de geldende wet- en regelgeving.

 

Rechten betrokkenen

 

U heeft de volgende rechten op grond van de Algemene Verordening Gegevens-bescherming (AVG):

 

 • recht op inzage

 • recht op “vergetelheid” (verwijdering)

 • recht op dataportabiliteit (gegevensoverdraging)

 • recht op rectificatie en aanvulling

 • recht op beperking van de verwerking

 • recht op menselijke blik bij geautomatiseerde besluiten

 • recht van bezwaar

 • recht op duidelijke informatie

 

 

Als wij uw persoonsgegevens verwerken omdat u daar toestemming voor hebt gegeven, dan kunt u die toestemming op elk moment intrekken. Om van uw rechten gebruik te maken kunt u een verzoek indienen door een email te sturen naar info@schoonmaakbedrijfbreda.com

 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek. Direct na de afwikkeling van uw verzoek vernietigen wij de ontvangen kopie van uw identiteitsbewijs.

 

We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek.

In de volgende gevallen kunnen wij uw aanvraag niet goedkeuren:

 • als het verzoek ongegrond is;

 • als het een verzoek is waar wij wettelijk gezien niet aan dienen te voldoen;

 • als wij uw persoonsgegevens nodig hebben voor de uitvoering van de overeenkomst die wij met u hebben;

 • als wij een gerechtvaardigd belang hebben voor de verwerking.

Automatische verwerking

 

Wij nemen geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor u.

 

Beveiliging

 

Schoonmaakbedrijf Breda B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Van derden die uw persoonsgegevens voor ons behandelen of verwerken eisen wij dat zij hetzelfde doen. Toegang tot uw persoonsgegevens is beperkt en is alleen toegestaan aan onze medewerkers en partijen op een ‘need-to-know’ basis. Onze veiligheidsmaatregelen worden voortdurend verbeterd in overeenstemming met de nieuwe veiligheidsnormen. Als u het idee hebt dat uw persoonsgegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@Schoonmaakbedrijfbreda.com.

 

Heeft u een klacht?

 

Heeft u een klacht over onze verwerking van uw persoonsgegevens dan kunt u een email sturen naar ons kantoor via info@Schoonmaakbedrijfbreda.com of u kunt een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

 

Wijzigingen

 

Schoonmaakbedrijf Breda B.V. heeft het recht om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Hier hoeven wij u niet vooraf over te informeren. Als wij wijzigingen aanbrengen, brengen wij u op de hoogte via onze website.

 

Heeft u vragen over deze privacyverklaring, over de verwerking van uw persoonsgegevens of heeft u andere vragen over dit onderwerp? Dan kunt u een email sturen naar ons kantoor via info@planningapp.eu

 

Contact

 

Schoonmaakbedrijf Breda B.V. is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Onze contactgegevens zijn:

 

Schoonmaakbedrijf Breda B.V.

T.a.v. De Directie

Konijnenberg 55A

4825 BC Breda

088 - 644 6 446

 

Heeft u vragen over deze privacyverklaring, over de verwerking van uw persoonsgegevens of heeft u andere vragen over dit onderwerp? Dan kunt u een email sturen naar ons kantoor via info@Schoonmaakbedrijfbreda.com

bottom of page